Profile

  • Lena Matsuda

    Bass

  • Haruki Taguchi

    Drums

  • Kei Yoshida

    Vocal,Guitar,Organ